dofinansowanie do podręcznikówDOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014

Do kogo kierowana jest pomoc?

 1. W roku szkolnym 2013/2014  programem objęci zostają uczniowie rozpoczynający edukację w:
 • klasach I – III i V szkoły podstawowej
 • klasach I – III i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
 • klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum
 • klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia
 • klasie V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych
 • klasie II liceum plastycznego
 • klasie II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

W 2013 r. programem będą objęci także uczniowie:

 • słabowidzący
 • niesłyszący
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

Posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży: podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników uzupełniających oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymują pomoc niezależnie od dochodu na osobę w rodzinie.

Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać „Wyprawkę szkolną”?

Pomocy  udziela  się  uczniom,  o których  mowa pkt. 1  pochodzącym  z rodzin, w których dochód  na  osobę nie przekracza  kryterium  dochodowego na  osobę w  rodzinie, o którym mowa  w  art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy  z dnia 12  marca  2004r. o  pomocy   społecznej  (Dz.U. z 2013r. poz. 182, ze zm.),  dla  osoby  w   rodzinie   kwota  456 zł  netto  z  wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.

W  przypadku  uczniów  klas  I szkoły podstawowej oraz uczniów klas I ogólnokształcącej szkoły  muzycznej  I  stopnia  pomocy  udziela   się  uczniom,  pochodzącym  z  rodzin,  w których  dochód  na  osobę  nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.  z  2006r. Nr 139,  poz. 992,  z  późn.  zm.) –  539 zł  netto  na   osobę  w  rodzinie, (a w przypadku rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko – 623zł).

Pomoc   może   być   udzielona   także  uczniom    z   rodzin    niespełniających    kryterium dochodowego,  w   których  występują   przypadki  określone  w  art.  7  ustawy  o  pomocy społecznej   tj.:    ubóstwo,    sieroctwo,    bezdomność,    bezrobocie,    niepełnosprawność, długotrwała  lub  ciężka  choroba,   przemoc  w  rodzinie,  potrzeba  ochrony  ofiar   handlu ludźmi,   potrzeba  ochrony  macierzyństwa  lub  wielodzietności,  bezradność  w  sprawach opiekuńczo – wychowawczych   i   prowadzeniu  gospodarstwa   domowego   zwłaszcza  w rodzinach  niepełnych  lub  wielodzietnych,  trudności  w  integracji  cudzoziemców, którzy uzyskali   w    Rzeczpospolitej    Polskiej    status   uchodźcy   lub   ochronę   uzupełniającą, alkoholizm,  narkomania,  zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa,  klęska żywiołowa lub ekologiczna. 

Pomoc w tym przypadku przyznawana jest na podstawie decyzji dyrektora szkoły.

Uwaga – liczba uczniów objętych pomocą w tym trybie  nie  może przekroczyć  5% ogólnej liczby uczniów z klas I-III i V szkoły podstawowej w gminie.

Jak ubiegać się o pomoc ?

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014. Pomocy w tym zakresie udziela pedagog szkolny, proszę w związku z tym udać się w pierwszej kolejności do pedagoga w celu sprawdzenia poprawności wniosku. Wniosek może złożyć rodzic ucznia, prawny opiekun, rodzic zastępczy, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek składa się w terminie ustalonym przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego. W przypadku ucznia klasy I szkoły podstawowej, można przedłożyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego. W przypadku rodzin ubiegających się o pomoc z kryterium pozadochodowego do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.

Termin złożenia wniosku do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 32 upływa 10 września 2013 r.

Rodzice (prawni opiekunowie) dokonują zakupu podręczników. Zwrotu kosztów zakupu podręczników dokona dyrektor szkoły, po przedłożeniu dowodu zakupu.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku oświadczenia o zakupie podręczników należy podać informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszty zakupu podręczników są zwracane po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu. Podmiot dokonujący zakupu podręczników wystawia potwierdzenie zakupu na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

Jaką wysokość dofinansowania do podręczników można otrzymać w szkole podstawowej?

Według załącznika nr 1

 

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy zawarte są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013r. (Dz.U. z dnia 17 lipca 2013r. poz. 818).

 

Wszelkie dokumenty dostępne są u pedagoga szkolnego lub na stronie Internetowej MZO Bielsko-Biała w zakładce: Wyprawka Szkolna 2013/2014 (załączniki).

 

                                                           pedagog szkolny Aleksandra WojtanowiczĊ
Grzegorz Wójtowicz,
28 sie 2013, 01:18