dowód osobisty dziecka



Postawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późn. zmian./ oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06.02.2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważnienia, wymiany, zwrotu lub utraty /Dz. U. z 2009 r. Nr 47, poz. 384/.

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby oraz poświadczającym obywatelstwo polskie, a także uprawnia obywateli polskich do przekroczenia granic państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego należących do Unii Europejskiej oraz państw, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie zawartych umów ze Wspólnotą Europejską.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składają:

- wspólnie rodzice dziecka lub ustanowieni przez sąd opiekunowie prawni,

- jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów prawnych wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub opiekunów prawnych poświadczoną za zgodność podpisu przez notariusza, organ gminy /w przypadku gmin, gdzie nie ma biura notarialnego/ lub Konsula RP.

Przy składaniu  wniosku konieczna jest obecność dziecka, jeżeli ukończyło 5 rok życia.

Wniosek jest podpisywany przez osoby, które go składają w obecności pracownika przyjmującego dokumenty. Małoletni do 13 roku życia nie składają podpisu na wniosku.

Załączniki do wniosku o wydanie dowodu osobistego:

- dowód osobisty – do wglądu w przypadku, gdy osoba małoletnia posiada dowód osobisty /utrata ważności, zmiana danych osobowych, zmiana adresu zameldowania/,

- pisemny wniosek rodziców dziecka lub opiekunów prawnych zawierający uzasadnienie potrzeby wydania dowodu osobistego dla dziecka, które nie ukończyło 13 roku życia,  

- odpis wyroku sądu określającego, kto i w jakim zakresie sprawuje opiekę nad dzieckiem – jest wymagany w przypadku ograniczenia lub pozbawienia praw rodzicielskich jednego lub obojga rodziców,

- dwie aktualne fotografie o wymiarach 3,50 cm x 4,50 cm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,

- odpis skrócony aktu urodzenia /do wniosku nie dołącza się aktów sporządzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bielsku-Białej/ .

W przypadku składania wniosku o ponowne wydanie dowodu osobistego nie załącza się odpisu aktu urodzenia, jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajduje się odpis aktu urodzenia.

Termin załatwienia sprawy:

- do  30 dni.

Odebrać dowód osobisty może jeden z rodziców lub opiekunów prawnych ustanowionych przez sąd.