regulamin przerwZałącznik I 1.1) Planu pracy szkoły – uchwała nr 1/11/12 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej
z dnia 31.08.2011 r.Regulamin zachowania się podczas przerw międzylekcyjnych
w Szkole Podstawowej nr 32

1. Przerwa międzylekcyjna przeznaczona jest na odpoczynek, posiłek i korzystanie z toalety.

2. Po dzwonku na przerwę uczeń za pozwoleniem nauczyciela powoli wychodzi na korytarz.

3. Uczeń podporządkowuje się poleceniom nauczyciela dyżurującego i innych pracowników szkoły.

4. Uczeń zobowiązany jest do przebywania podczas przerwy w rejonie sali, w której będzie miał lekcje.

5. Czas przerwy uczeń spędza w sposób sprzyjający relaksowi i odprężeniu. W szczególności zabrania się w tym czasie:
- biegania,
- hałasowania (krzyki, piski, gwizdy),
- stosowania agresji fizycznej i psychicznej (popychanie, kopanie, bicie, podstawianie nóg, skakanie przezywanie, obrażanie, wyzywanie itp.),
- grania w zabronione przez nauczyciela gry i zabawy,
- siadania na podłodze, parapetach, wychylania się przez okno, otwierania okien,
- śmiecenia, niszczenia mienia szkolnego, w tym lamperii olejnych na ścianach,
- rzucania przedmiotami.

6. W toaletach wolno wyłącznie spełniać potrzeby fizjologiczne, a po bezzwłocznym umyciu rąk, należy natychmiast opuścić pomieszczenie.

7. O problemach, konfliktach, sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczeń natychmiast powiadamia nauczyciela dyżurującego.

8. Po dzwonku na lekcję uczeń ustawia się w parę przed wyznaczoną salą lekcyjną i oczekuje w ciszy i spokoju na nauczyciela.

9. Podczas przerwy w ogrodzie szkolnym dodatkowo obowiązują następujące zasady:
- wyjście na zewnątrz jest obowiązkowe (nikt nie zostaje w budynku szkoły),
- podczas przerwy można korzystać tylko z toalety znajdującej się na parterze przy schodach (uczeń informuje nauczyciela o wyjściu i powrocie z toalety),
- podczas przerwy należy przebywać w wyznaczonych rejonach,
- nie wolno wychodzić poza teren szkoły.

10. Za niewywiązanie się z zasad regulaminu uczeń przez pierwszy tydzień od zapoznania z regulaminem otrzymuje upomnienie od nauczyciela, przez drugi tydzień uwagę negatywną (- 5 pkt.), po dwóch tygodniach, uwagę za niewykonywanie poleceń nauczyciela i innych pracowników szkoły (- 10 pkt.).

Regulamin obowiązuje od dnia 13.09.2011 r.