Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała 
na rok szkolny 2018/2019

 

Dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowane są w drodze:
• ZAPISÓW – jeżeli rodzice wybierają szkołę obwodową
lub
• REKRUTACJI – jeżeli rodzice wybierają szkołę inną niż obwodowa.

Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się za pomocą systemu elektronicznego.

Zapisy do szkół obwodowych rozpoczynają się 1 marca 2018 r. o godz. 9.00 i trwają do 30 marca 2018 r. do godz. 15.00 pod adresem: http://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl.

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie której mieszka, wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz – ZGŁOSZENIE – dostępny na stronie naborowej, wydrukuje go i wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złoży w sekretariacie szkoły obwodowej.

W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Rekrutacja do szkół pozaobwodowych odbywa się tylko w przypadku wystąpienia w tych szkołach wolnych miejsc. Rozpoczyna się 1 marca 2018 r. o godz. 9.00 i trwa do 30 marca 2018 r. do godz. 15.00 pod adresem: http://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl.

Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej określa się kryteria:

1. Kandydat, którego rodzeństwo w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencyjnej.

2. Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tej samej szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji.

3. W obwodzie szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, mieszkają osoby wspierające rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki.

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie maksymalnie do trzech wybranych szkół, układając własną listę preferencji. W układaniu tej listy nie bierze się pod uwagę szkoły obwodowej. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.

Rodzice/prawni opiekunowie składają WNIOSEK o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, zostanie automatycznie przydzielony do szkoły obwodowej.

Rekrutacja do oddziałów sportowych prowadzona będzie w Szkole Podstawowej nr 36 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej od 1 marca 2018 od godz. 9.00 do 15 marca 2018 do godz. 15.00 pod adresem: http://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl.

Oddziały sportowe zostaną uruchomione pod warunkiem zakwalifikowania do nich odpowiedniej liczby kandydatów.

Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym na czas nauki w szkole podstawowej mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do:

• oddziałów ogólnodostępnych w szkole obwodowej – w sekretariacie szkoły składają wydrukowane z systemu naborowego ZGŁOSZENIE, dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

• oddziałów ogólnodostępnych w szkole pozaobwodowej – na zasadach obowiązujących dzieci zdrowe, czyli podlegają rekrutacji z wykorzystaniem systemu elektronicznego,

• oddziałów integracyjnych i specjalnych – na zasadach określonych przez dyrektorów tych szkół.

Oddziały integracyjne funkcjonują:

• w Szkole Podstawowej nr 6 Integracyjnej,

• w Szkole Podstawowej nr 36 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej.

Oddziały specjalne funkcjonują:

• w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 11 przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,

• w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 17,

• w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 34 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii,

• w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 35 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2,

• w Szkole Podstawowej nr 39 dla Dzieci Niesłyszących.

W celu zapisania dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym do oddziału integracyjnego lub specjalnego w szkole, konieczny jest bezpośredni kontakt rodzica z dyrekcją danej szkoły.

Dokumenty do pobrania:

Uchwała nr XXVII/510/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określeniakryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych dopotwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do szkółpodstawowych prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała

Zarządzenie nr ON.0050.2885.2018.MZO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 17 stycznia 2018 r.