Rozdział 5. Budowa szkołyNowy kierownik, Bronisław Kokotek, podejmuje od samego początku energiczne starania o budowę nowej szkoły. Poświęca tej sprawie wiele energii i czasu. Pierwszy widoczny sukces osiąga 16 kwietnia 1951 roku, kiedy PWRN przyznaje szkole parcelę, która 23 maja 1953 roku zostaje zakwalifikowana pod budowę. Wojewódzki Wydział Oświaty w Katowicach 12 maja 1954 roku zleca przedsiębiorstwu „Miastoprojekt” wykonanie dokumentacji związanej z budową szkoły. Pomimo tych działań nie ma jednak wyraźnych perspektyw na jej rozpoczęcie. Kokotek angażuje do pomocy Komitet Rodzicielski. Z jego przedstawicielami odwiedza odpowiednie władze w Katowicach i w Warszawie. Prosi również o pomoc śląskiego pisarza i posła – Gustawa Morcinka, który przyrzeka poparcie. Młodzież szkoły pisze petycję do Ministra Oświaty.

Te starania nie idą na marne. 30 czerwca 1956 roku przekazano plac pod budowę Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Budownictwa Terenowego. 24 września 1956 roku położono pierwszą cegłę na fundamencie nowej szkoły. Rosną mury, jednak tempo robót jest zbyt wolne, bo budynek ma być gotowy na koniec sierpnia 1958 roku. Kierownik szkoły, a także nauczyciele – Oskar Kożusznik i Stanisław Niesyt – interweniują u odpowiednich władz. GRN i Społeczny Komitet Budowy Szkoły nie przejawiają jednak większego zainteresowania.

Od marca 1957 roku rozpoczyna się systematyczne zaopatrywanie szkoły w potrzebny sprzęt i pomoce naukowe, które przechowywano w lokalach różnych instytucji w Wapienicy. W lipcu 1957 roku przyjeżdża z Katowic komisja Wojewódzkiego Wydziału Oświaty, która wstrzymuje budowę auli, uważając, że jest ona w obecnej rzeczywistości luksusem. Na jej miejscu sugeruje zorganizować dwie sale lekcyjne. W związku z tym kierownictwo szkoły wyjeżdża do Katowic na negocjacje. Zostaje osiągnięty kompromis (zainstalowano jedną ruchomą ścianę) i prace są kontynuowane według dotychczasowego planu.

Na początku sierpnia 1958 roku rozpoczyna się urządzanie wnętrz nowego gmachu. W pracę tę szczególnie angażują się: kierownik szkoły – Bronisław Kokotek, jego zastępca – Oskar Kożusznik, przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego – Rudolf Kubisz, jego zastępca – Jerzy Ozga, a także Alojzy Kubaczka oraz nieliczna grupa rodziców.

Równolegle ze staraniami, a potem budową nowej szkoły, kontynuuje się pracę dydaktyczno-wychowawczą w niezmiernie trudnych warunkach. Ciągły wzrost liczby uczniów zmusza Radę Pedagogiczną do skrócenia lekcji, za zgodą władz oświatowych, o 5 minut. Nauka w klasach I – III trwa od 800 do 1730, a w klasach IV – VIII od 800 do 1805. Nauczyciele mają przerwy między lekcjami od 2 do 4 godzin. W tak trudnych warunkach działają ponadto liczne organizacje szkolne. Przygotowuje się akademie rocznicowe, imprezy gwiazdkowe czy festyny z okazji Dnia Dziecka.

Dzięki staraniom kierownika szkoły, przy poparciu Komitetu Rodzicielskiego i zakładu opiekuńczego, baza szkoły zostaje unowocześniona. Wyposażono ją w odbiornik radiowy, zwiększono księgozbiór biblioteczny, zakupiono nowe ławki. Kierownik szkoły urządza obok budynku szkolnego nr 1 ogródek kwiatowy i działkę doświadczalną, a do budynku nr 2 doprowadzona zostaje bieżąca woda.