specjaliściAby umożliwić zaspokojenie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wspomagać ich rozwój i efektywność uczenia się, w Naszej Szkole organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna i zatrudnieni są nauczyciele – specjaliści z odpowiednimi kwalifikacjami oraz wieloletnim doświadczeniem w pracy z dzieckiem.

Bronisława Byrdy - oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna
Beata Dudek - terapia pedagogiczna, arteterapia, psychokorekcja zaburzeń w zachowaniu
Iwona Golec - surdopedagogika
Maria Joniec - oligofrenopedagogika
Katarzyna Kanik-Dendys - logopeda
Mariola Kozina - oligofrenopedagogika
Renata Loranc-Klajner - logopeda
Teresa Lewandowska - oligofrenopedagogika
Joanna Popławska-Owczarz - oligofrenopedagogika, tyflopedagogika
Katarzyna Przybył - pedagog
Małgorzata Różewicz-Dubiel - arteterapia, terapia pedagogiczna
Izabella Semmler-Górna - oligofrenopedagogika
Anita Słonka - pedagog
Katarzyna Włodek - oligofrenopedagogika
Aleksandra Wojtanowicz - pedagog, logopeda
Aurelia Woźniak - terapia pedagogiczna