Szkolny System Wspierania ZdolnościSZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI
ROK SZKOLNY 2018/2019

 

  CELE:

- wspomaganie rozwoju ucznia zdolnego;
- umożliwienie uzyskania wiedzy wykraczającej poza program nauczania w szkole podstawowej;
- kształtowanie twórczego myślenia oraz kreatywności;
- rozwijanie zainteresowań i motywowanie uczniów do pracy.

  ZADANIA LIDERA ZDOLNOŚCI:

- wspieranie nauczycieli w pracy z uczniami uzdolnionymi;
- pomoc rodzicom w zaplanowaniu sposobu rozwijania uzdolnienia u dziecka;
- pomoc uczniom w wyborze zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do ich uzdolnień;
- opracowanie Szkolnego Systemu Wspierania Zdolności;
- organizowanie Dnia Promocji Talentów;
- eksponowanie informacji o sukcesach uczniów na stronie internetowej szkoły, w szkolnym czasopiśmie, na profilu szkoły w portalu społecznościowym Facebook oraz na gazetce ściennej Szkoły Odkrywców Talentów.

 SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA SYSTEMU:

- strona internetowa szkoły.

OBSZAR DZIAŁANIA

SPOSOBY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

IDENTYFIKACJA UCZNIA ZDOLNEGO

- zapoznanie się z osiągnięciami uczniów
w poprzednim etapie edukacyjnym

wychowawcy klas III

wszyscy nauczyciele

- przeprowadzanie diagnozy poziomu wiedzy i umiejętności uczniów

wszyscy nauczyciele

- obserwacja uczniów na lekcji

wszyscy nauczyciele

- wymiana informacji o uczniach między nauczycielami

wszyscy nauczyciele

- rozmowy nauczycieli z rodzicami uczniów

wszyscy nauczyciele

INDYWIDUALIZACJA PRACY NA LEKCJI

- realizowanie programu „Wyprawa
po skarb”

nauczyciele klas I – III

- zachęcenie do przygotowywania prezentacji uczniowskich

wszyscy nauczyciele

- zachęcanie uczniów do sięgania
po publikacje popularno-naukowe

wszyscy nauczyciele

- przygotowywanie trudniejszych, dodatkowych zadań, prac domowych, zadań długoterminowych

wszyscy nauczyciele

- zachęcanie uczniów do samodzielnej pracy nad zagadnieniami wykraczającymi poza program nauczania

wszyscy nauczyciele

- realizacja zadań o charakterze interdyscyplinarnym

wszyscy nauczyciele

SPOSOBY PRACY
Z UCZNIEM ZDOLNYM

- przydział kół zainteresowań

dyrektor

- prowadzenie kół zainteresowań

wszyscy nauczyciele

- organizowanie konsultacji

grupowych lub indywidualnych

wszyscy nauczyciele

- przygotowywanie uczniów
do konkursów międzyszkolnych

wszyscy nauczyciele

- wykorzystywanie podczas lekcji technologii informacyjnej

wszyscy nauczyciele

- wycieczki i wyjścia edukacyjne

wychowawcy

- organizacja Festiwalu Naukowego
i Ligi Zadaniowej

Ewa Szering

- organizacja Dnia Promocji Talentów

Iwona Golec

- realizacja metodycznych innowacji pedagogicznych

autorzy innowacji

MOTYWOWANIE UCZNIA ZDOLNEGO DO ROZWOJU

- eksponowanie informacji o sukcesach uczniów na stronie internetowej szkoły,
w szkolnym czasopiśmie oraz na gazetce ściennej Szkoły Odkrywców Talentów

Grzegorz Wójtowicz

Anna Sądej

Iwona Golec

- wyróżnianie nietypowych, oryginalnych rozwiązań

dyrektor

wszyscy nauczyciele
Monika Korowaj

- formułowanie wniosków o stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

wychowawcy

- przyznawanie stypendiów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe

dyrektor

- listy gratulacyjne dla rodziców

dyrektor

wychowawcy

KSZTAŁTOWANIE OSOBOWOŚCI, TWÓRCZOŚCI
I KREATYWNOŚCI

- organizowanie pomocy koleżeńskiej, pomoc w nauce uczniom z problemami
w nauce

wychowawcy

- zachęcanie do działań społecznych, charytatywnych

Monika Korowaj

Magdalena Hanus

wychowawcy

- zachęcanie uczniów do rozwiązywania sytuacji problemowych

wszyscy nauczyciele

- stosowanie podczas lekcji metod aktywizujących

wszyscy nauczyciele