Przejdź do treści Przejdź do menu

SZKOŁA RÓWNYCH SZANSProjekt złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-214/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.


Projekt pt. "Szkoła równych szans" skierowany będzie do 10 szkół publicznych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bielsko-Biała oraz do 632 uczniów tych placówek (339 dziewczynek). W projekcie założono również udział 28 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci z niepełnosprawnościami.


Cel główny: Wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 632 uczniów i uczennic uczęszczających do placówek edukacyjnych w M. Bielsko-Biała oraz podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki i stworzenie w 10 szkołach objętych projektem warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, w okresie 01.09.2018 do 30.06.2020 r.


Szkoły biorące udział w projekcie:

- Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielsku-Białej

- Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej

- Szkoła Podstawowa nr 28 im. Gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej

- Szkoła Podstawowa nr 29 im. Janusza Korczaka w Bielsku-Białej

- Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jana III Sobieskiego w Bielsku-Białej

- Szkoła Podstawowa nr 38 w Bielsku-Białej

- I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej

- II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

- IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej

- VI Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Integracyjnymi im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej


W ramach przedmiotowego projektu w szkołach planowane są działania ukierunkowane na poprawę jakości i efektywności edukacji poprzez:

- kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów (realizacja projektów edukacyjnych, dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, wdrożenie nowych form i programów nauczania, tworzenie zajęć o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, realizacja zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą);

- tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami (wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów matematycznych lub przyrodniczych, doskonalenie umiejętności kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli niezbędnych do prowadzenie procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu, kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki).


Całkowita wartość projektu: 987 850,00 PLN w tym:

- płatność ze środków europejskich: 839 672,50 PLN;

- dotacja celowa z budżetu państwa: 49 392,50 PLN;

- wkład własny Miasta Bielsko-Biała: 98 785,00 PLN.


UWAGA!

Dokumenty prosimy składać do środy (19 września) w sekretariacie Naszej Szkoły (budynek B).

W "Formularzu rekrutacyjnym"  rodzice nie wypełniają wiersza "Szczegóły i rodzaj wsparcia".

W "Deklaracji uczestnictwa" rodzice nie wpisują daty, gdyż ma być ona tożsama z datą pierwszych zajęć, w których uczeń bierze udział.

Zajęcia rozpoczną się w październiku i zakończą najpóźniej w czerwcu 2020 r. (2 lata).


REGULAMIN

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

ZGODA NA PUBLIKOWANIE WIZERUNKU