Przejdź do treści Przejdź do menu

01. OGÓLNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

OGÓLNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32
IM. JANA III SOBIESKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Przy wejściu do budynku szkoły są zamieszczone informacje o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcje użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są do dezynfekcji lub umycia rąk i założenia maseczek. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 5. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych zgodnie z przepisami prawa: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja lub umycie rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach z zachowaniem dystansu 1,5 m.
 6. W miarę możliwości organizuje się pracę szkoły tak, by zachować dystans między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczyć gromadzenie się uczniów na terenie szkoły oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. W miarę możliwości w salach lekcyjnych należy zachować odległość co najmniej 1,5 m pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów lub pozostawić wolną ławkę w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela.
 7. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny:
 • ochrona ust i nosa w przestrzeni wspólnej (korytarze, pracownie komputerowe, stołówki, biblioteki, świetlica, toalety),
 • częste mycie rąk, a zwłaszcza: bezpośrednio po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety,
 • osłanianie się podczas kichania i kaszlu,
 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 1. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 2. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 3. Sprzęty sportowe i programowe należy dokładnie czyścić oraz dezynfekować lub korzystać z przyborów jednorazowych. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować usuwa się lub uniemożliwia do nich dostęp.
 4. Pracownicy obsługi czyszczą lub dezynfekują pomoce dydaktyczne wykorzystane podczas zajęć, sprzęt sportowy użyty w sali gimnastycznej lub na boisku szkolnym. Potrzebę wyczyszczenia lub dezynfekcji zgłasza nauczyciel bezpośrednio po zajęciach, wskazując użyte sprzęty. W sali gimnastycznej podłoga podlega umyciu detergentem lub dezynfekcji po każdym dniu zajęć.
 5. Sale oraz części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 6. Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min, w taki sposób by uniemożliwić lub ograniczyć do minimum możliwość kontaktowania się z uczniami z innych klas.
 7. Dopuszcza się prowadzenie wszelkich zajęć, a także spędzanie przerw na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 8. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 9. Unika się wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Preferuje się wyjścia w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego.
 10. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.
 11. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 12. Ustala się i upowszechnia zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 3 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
 13. Uczniowie mogą korzystać z dystrybutorów wody (warunek: butelka z dużym wlotem).
 14. W budynku A wejście do szkoły odbywa się wyłącznie od strony ul. Cieszyńskiej, zostaje wyłączone wejście od strony parkingu.
 15. Zużyte maseczki lub rękawice jednorazowe należy wyrzucić do odpowiednio oznakowanych pojemników.
 16. W szkole opracowano szczegółowe procedury dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii dla:
 • edukacji wczesnoszkolnej,
 • zajęć indywidualnych i w małych grupach,
 • bibliotek,
 • świetlicy,
 • stołówki szkolnej,
 • dla pracowników obsługi,
 • w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika szkoły lub ucznia.