Przejdź do treści Przejdź do menu

LEGITYMACJE


Legitymacja szkolna jest dokumentem poświadczającym fakt uczęszczania ucznia do szkoły. Jest także poświadczeniem jego tożsamości. Warto więc zadbać o dobrej jakości zdjęcie twarzy. Jest ono umieszczane na legitymacji w okienku 3 na 4,2 cm. Prosimy  o dostarczanie zdjęć o tych wymiarach. W innych przypadkach fotografia zostanie odpowiednio przycięta. Zdjęcia legitymacyjne robione u fotografa spełniają wymagania zdjęć do dowodu osobistego. Szkoła bezpłatnie wydaje legitymacje wszystkim uczniom, którzy rozpoczynają lub kontynuują naukę w Naszej Szkole. Duplikaty legitymacji w przypadku ich zniszczenia, zgubienia itp. wydajemy po złożeniu przez rodziców wniosku z załączonym dowodem wpłaty w wysokości 9,00 zł wpłaconej na konto Szkoły: 76 1020 2313 0000 3902 1092 1155, nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa nr 32, tytuł płatności: opłata za duplikat legitymacji szkolnej ucznia (proszę podać nazwisko).


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 170)

§ 25. 1. Uczeń przyjęty do szkoły otrzymuje legitymację szkolną. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły.

§ 27. 3. […] Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej […] pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora […] szkoły  […]


Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji