Przejdź do treści Przejdź do menu

COVID-19

W związku z zagrożeniem spowodowanym wirusem COVID-19 – zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia – opracowaliśmy procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom na terenie szkoły. Prosimy o dokładne zapoznanie się z załączonymi dokumentami. Znajdują się one w niniejszej zakładce.
Poniżej przedstawione zostały najważniejsze zasady.Do szkoły może przyjść jedynie uczeń zdrowy, bez żadnych objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.Przy wejściu do budynku szkolnego należy obowiązkowo zdezynfekować lub umyć ręce oraz zasłonić usta i nos. Osłona ust i nosa obowiązuje w przestrzeni wspólnej (tj. na korytarzu, w szatni, stołówce, świetlicy, bibliotece, toalecie). Prosimy zatem, aby każdy uczeń obowiązkowo posiadał maseczkę lub inną osłonę ust i nosa. Podczas lekcji uczeń nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – za wyjątkiem informatyki. To jedyna sala lekcyjna, w której – ze względu na specyfikę przedmiotu – zajęcia realizuje kilka oddziałów w ciągu dnia.Uczniowie realizują wszystkie lekcje w tej samej sali wietrzonej nie rzadziej niż raz na godzinę. Będą oni mogli korzystać z płynu dezynfekującego udostępnionego w wielu miejscach na terenie szkoły. Wskazane jest również częste mycie rąk ciepłą wodą z mydłem. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu społecznego – 1,5 metra.Uczniowie powinni używać jedynie swoich książek, zeszytów i przyborów szkolnych – nie mogą ich pożyczać o kolegów. Nie powinni również przynosić na zajęcia zbędnych przedmiotów.Ze względów bezpieczeństwa jesteśmy zmuszeni ograniczyć liczbę osób z zewnątrz wchodzących na teren szkoły. Dlatego prosimy, aby – w miarę możliwości – zastąpić osobistą wizytę w szkole kontaktem telefonicznym lub poprzez dziennik elektroniczny.Jeśli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu. Rodzice zostaną niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania dziecka ze szkoły i wykonania badań diagnostycznych. Dlatego prosimy o odbieranie telefonów ze szkoły, a w przypadku braku możliwości odebrania połączenia – o jak najszybsze oddzwonienie.