Przejdź do treści Przejdź do menu

04. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ŚWIETLICY

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ŚWIETLICY

  1. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej i innych salach dydaktycznych.

  3. Należy tak organizować i koordynować zajęcia, by w miarę możliwości zachować między uczniami dystans społeczny (1,5 metra), a przy sprzyjających warunkach atmosferycznych prowadzić je na świeżym powietrzu.

  4. Każda grupa ma indywidualny harmonogram/plan dnia uwzględniający m.in.: godziny przychodzenia i wychodzenia ze świetlicy, korzystania ze stołówki szkolnej, auli, sali gimnastycznej, zajęć na boisku oraz sal lekcyjnych wykorzystywanych na zajęcia świetlicowe.

  5. W trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali co najmniej raz na godzinę. Środki do dezynfekcji rozmieszczone są w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela.

  6. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk – przed przyjściem do świetlicy, przed posiłkiem, po powrocie z toalety i ze świeżego powietrza, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania nosa, oczu i ust. Zamiast środków do dezynfekcji rąk zaleca się regularne mycie rąk wodą z mydłem.

  7. Uczeń przynosi do szkoły tylko niezbędne rzeczy, posiada własne przybory szkolne, podręczniki i wskazane uprzednio przez nauczyciela materiały do zajęć plastycznych. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.

  8. W świetlicy dostępne są tylko te zabawki i sprzęty, które można łatwo zdezynfekować. Według potrzeb wyznaczony pracownik szkoły dokonuje dezynfekcji stołów, krzeseł, włączników, powierzchni podłogowych oraz sprzętu sportowego.

  9. Jeżeli nauczyciel lub inny pracownik szkoły zaobserwuje u dziecka objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę (w szczególności temperaturę powyżej 38°C) wskazującą na stan podgorączkowy powinien odizolować ucznia w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu, zachowując dystans minimum 2 metry odległości od innych osób. Następnie niezwłocznie informuje rodzica/opiekuna prawnego o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

  10. W razie konieczności kontakt rodzica/opiekuna prawnego z nauczycielem świetlicy odbywa się przez dziennik elektroniczny lub na numer telefonu podany przez rodzica/opiekuna w karcie zapisu.