Przejdź do treści Przejdź do menu

05. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

  1. Wszystkie osoby przebywające w bibliotece mają zakryte usta i nos.

  2. Przed wejściem do biblioteki należy dokładnie umyć lub zdezynfekować ręce.

  3. W celu umożliwienia zachowania bezpiecznego dystansu społecznego w wypożyczalni i czytelni w tym samym czasie przebywa tylko grupa dzieci z danego oddziału, według ustalonego harmonogramu.

  4. Dopuszcza się możliwość wolnego dostępu do księgozbioru w ograniczonym zakresie.

  5. Zwrócone książki są wyłączone z wypożyczania na czas poddania ich kwarantannie, tj. 2 dni.

  6. Blaty, klamki, poręcze krzeseł, włączniki światła, stanowiska komputerowe na bieżąco dezynfekuje wyznaczony pracownik obsługi. Przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, są usunięte z biblioteki.

  7. Pomieszczenie biblioteki jest regularnie wietrzone.