Przejdź do treści Przejdź do menu

08. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U PRACOWNIKA SZKOŁY LUB UCZNIA

 1. Do szkoły mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

 2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. Podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).

 3. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności).

 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji górnych dróg oddechowych, należy:
  a) niezwłocznie powiadomić dyrekcję,
  b) dyrekcja, po otrzymaniu zawiadomienia, natychmiast odsuwa pracownika od pracy, kieruje go do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki medycznej.

 5. W przypadku potwierdzenia zakażenia pracownika wirusem SARS-CoV-2:
  a) dyrekcja powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń,
  b) obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, natychmiast zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zdezynfekowane zostają powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).

 6. W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy:
  a) odizolować ucznia od reszty klasy w wyznaczonym miejscu w sali i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,
  b) niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły,
  c) powiadomić pielęgniarkę szkolną, która sprawuje dalszą opiekę nad uczniem w odizolowanym odrębnym pomieszczeniu (w budynku A – pomieszczenie przy auli, w budynku B – salka do gimnastyki korekcyjnej) oraz dyrektora szkoły,
  d) dyrekcja powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń,
  e) obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń, natychmiast zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zdezynfekowane zostają powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty),
  f) dyrekcja ustala listę osób, które przebywały w tym samym czasie i miejscu, w którym przebywał uczeń podejrzany o zakażenie i stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 7. Dalsze postępowanie zależy od wytycznych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.