NAUKA ZDALNA


Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły
od 18 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r.


1. Kontakt z kierownictwem oraz sekretariatem możliwy jest pod numerem telefonu 33 8183184, pod adresem e-mail sp32@mzo.bielsko.pl (do 22.01), sp32@cuw.bielsko-biala.pl (od 25.01) oraz poprzez dziennik elektroniczny.

2. Bieżące komunikaty dla uczniów i rodziców dotyczące funkcjonowania szkoły publikowane są na szkolnej stronie internetowej www.sp32bb.pl oraz przesyłane są przez dziennik elektroniczny.

3. Na terenie szkoły obowiązują procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 stanowiące załączniki do Zarządzenia nr 21/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

4. Świetlica szkolna oraz biblioteka funkcjonują na terenie szkoły w godzinach swojej pracy.

5. Pedagog szkolny oraz psycholog wykonują swoje obowiązki na terenie szkoły w godzinach swojej pracy z wyłączeniem przypadków, gdy zostaną oddelegowani do pracy w domu.

6. W stołówce szkolnej obiady wydawane są jedynie dla uczniów z klas I-III.


KLASY I-III


7. Wszystkie zajęcia (lekcyjne, koła zainteresowań, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, świetlicowe) w klasach I-III odbywają się stacjonarnie zgodnie z planem lekcji.


KLASY IV-VIII


8. Kształcenie uczniów klas IV-VIII od 18 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. odbywa się zdalnie. Nauczyciele są oddelegowani do pracy w domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań placówki lub realizowanie nauki zdalnej w miejscu zamieszkania nie jest możliwe.

9. Kształcenie uczniów klas IV-VIII realizowane jest poprzez przesyłanie materiałów do samodzielnego opracowania przez ucznia oraz lekcje prowadzone przez nauczyciela online na platformie Microsoft Teams – w proporcji 50/50+.

10. Zajęcia odbywają się wg dotychczas obowiązującego planu lekcji. Każdy nauczyciel albo przesyła na początku lekcji materiały dla uczniów danej klasy, albo prowadzi lekcję online.

11. Każdy wychowawca w piątek (15 stycznia) do godz. 16.00 opracowuje i wprowadza do klasowego kalendarza w dzienniku elektronicznym harmonogram lekcji online z wszystkich przedmiotów, które będą prowadzone w jego oddziale od 18 stycznia do 29 stycznia. Harmonogram ten powinien być kontynuacją poprzedniego. Wychowawca może skonsultować go z nauczycielami uczącymi oraz dba o równomierne rozłożenie lekcji online w tygodniu.

12. We wszystkich oddziałach ósmej klasy przedmioty egzaminacyjne (j. polski, matematyka i język angielski) realizowane są wyłącznie w formie online.

13. Na początku każdej lekcji, która nie jest prowadzona online, nauczyciel wysyła uczniom tej klasy materiał obejmujący jedną lekcję.

14. Uczeń ma obowiązek zapoznać się z przesłanymi materiałami (odczytać wiadomość) nie później niż do następnej lekcji online z danego przedmiotu. Jest to podstawą do wpisania przez nauczyciela e-obecności lub e-nieobecności na zajęciach.

15. Obecność ucznia na zajęciach prowadzonych online nauczyciel sprawdza w trakcie tych zajęć.

16. Według tych samych zasad są prowadzone zajęcia nauczania indywidualnego. Harmonogram zajęć prowadzonych online ustala nauczyciel przedmiotu z uczniem i jego rodzicem.

17. Zajęcia, które zawsze należy realizować online, to: zajęcia z wychowawcą, koła zainteresowań, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia z psychologiem, zajęcia z pedagogiem, zajęcia logopedyczne.

18. Na początku lekcji online uczeń łączy się z nauczycielem na platformie MS Teams na czas 30-35 minut, po czym na polecenie nauczyciela rozłącza się i pracuje samodzielnie z zeszytem, zeszytem ćwiczeń, podręcznikiem.

19. Zaleca się ograniczenie liczby zadań domowych do niezbędnego minimum. Utrwaleniu wiedzy i umiejętności może służyć druga część lekcji online (10-15 minut).

20. Zachowane zostają przerwy międzylekcyjne.

21. Sposoby monitorowania postępów uczniów, weryfikacji ich wiedzy i umiejętności, w tym informowania o postępach ucznia w nauce oraz uzyskanych przez niego ocenach:

a) odsyłanie przez uczniów rozwiązań zadań wskazanych przez nauczyciela;

b) udzielanie przez nauczyciela informacji zwrotnej (ustnie lub pisemnie) o poprawności wykonanych ćwiczeń i zadań;

c) wpisywanie ocen w dzienniku elektronicznym.

22. Sposób dokumentowania przez nauczycieli realizacji zadań szkoły związanych z nauczaniem: wpisy dokonywane w dzienniku elektronicznym, gromadzenie przez nauczycieli wysyłanych materiałów (w wersji elektronicznej lub papierowej).

23. Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie/rodzice mogą korzystać, udostępnia nauczyciel w opracowanym zakresie materiału lub podczas lekcji prowadzonej online.

24. W pracy zdalnej nauczyciele uwzględniają różne potrzeby edukacyjne uczniów, w tym te wynikające z niepełnosprawności.

25. Pozostałe regulacje dotyczące funkcjonowania szkoły nie ulegają zmianie.