Przejdź do treści Przejdź do menu

NAUKA ZDALNA


Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły
od 17 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r.


 1. Kontakt z kierownictwem oraz sekretariatem możliwy jest w siedzibie szkoły, pod numerem telefonu 33 8183184, pod adresem e-mail sp32@cuw.bielsko-biala.pl oraz poprzez dziennik elektroniczny.
 2. Bieżące komunikaty dla uczniów i rodziców dotyczące funkcjonowania szkoły publikowane są na szkolnej stronie internetowej www.sp32bb.pl oraz przesyłane są przez dziennik elektroniczny.
 3. Na terenie szkoły obowiązują procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 stanowiące załączniki do Zarządzenia nr 3/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. Procedury znajdują się na szkolnej stronie internetowej w zakładce COVID-19.
 4. Nauczyciele wykonują swoje obowiązki na terenie szkoły w godzinach swojej pracy.
 5. Świetlica szkolna oraz biblioteka w budynku A funkcjonują na terenie szkoły w godzinach swojej pracy.
 6. Biblioteka w budynku B funkcjonuje wg ustalonego harmonogramu dostępnego przy wejściu do biblioteki. Bibliotekarz sprawuje opiekę nad uczniami wymienionymi w pkt. 28 i 29.
 7. Pedagog szkolny oraz psycholog wykonują swoje obowiązki na terenie szkoły w godzinach swojej pracy.
 8. W stołówce szkolnej obiady wydawane są jedynie dla uczniów z klas I-III oraz VI-VII.
 9. Dni Egzaminu Ósmoklasisty (25, 26 i 27 maja) to dni wolne od zajęć dydaktycznych.
 10. Zajęcia nauczania indywidualnego realizowane są w domu ucznia zgodnie z planem lekcji.

KLASY I-III


 1. Kształcenie uczniów klas I-III od 17 maja 2021 r. do 28 maja 2021 r. odbywa się stacjonarnie zgodnie z planem lekcji.
 2. W dniach Egzaminu Ósmoklasisty (25, 26 i 27 maja) świetlica szkolna prowadzi działalność opiekuńczą w godz. 7.00-16.30 dla dzieci, których rodzice złożą wniosek o objęcie ich dziecka opieką. Wniosek ten należy złożyć do Dyrektora szkoły osobiście, telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny do 20 maja 2021 r.

KLASY VI-VII


 1. Kształcenie uczniów klas VI-VII od 17 maja 2021 r. do 28 maja 2021 r. odbywa się stacjonarnie zgodnie z planem lekcji.

KLASY IV, V i VIII


 1. Kształcenie uczniów klasy IV, V i VIII od 17 maja 2021 r. do 28 maja 2021 r. odbywa się zdalnie. Realizowane jest poprzez przesyłanie materiałów do samodzielnego opracowania przez ucznia oraz zajęcia prowadzone przez nauczyciela online na platformie Microsoft Teams.
 2. Zajęcia, które zawsze należy realizować online, to: j. polski, matematyka, j. angielski, zajęcia z wychowawcą oraz w klasie VIII koła zainteresowań z przedmiotów egzaminacyjnych. Pozostałe zajęcia realizowane są poprzez przesyłanie materiałów do samodzielnego opracowania.
 3. Zajęcia odbywają się wg dotychczas obowiązującego planu lekcji. Każdy nauczyciel albo przesyła na początku lekcji materiały dla uczniów danej klasy, albo prowadzi lekcję online.
 4. Na początku każdej lekcji, która nie jest prowadzona online, nauczyciel wysyła uczniom tej klasy materiał obejmujący jedną lekcję. Jeżeli uczeń potrzebuje dodatkowej pomocy, zgłasza ten fakt przez dziennik elektroniczny nauczycielowi, który ustala termin i formę dodatkowych konsultacji.
 5. Uczeń ma obowiązek zapoznać się z przesłanymi materiałami (odczytać wiadomość) nie później niż do następnej lekcji z danego przedmiotu. Jest to podstawą do wpisania przez nauczyciela e-obecności lub e-nieobecności na zajęciach.
 6. Obecność ucznia na zajęciach prowadzonych online nauczyciel sprawdza w trakcie tych zajęć.
 7. Na początku lekcji online uczeń łączy się z nauczycielem na platformie MS Teams na czas 30-35 minut, po czym na polecenie nauczyciela rozłącza się i pracuje samodzielnie z zeszytem, zeszytem ćwiczeń, podręcznikiem.
 8. W drugiej części lekcji nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów w ramach konsultacji. Jeżeli uczeń mimo to potrzebuje dodatkowej pomocy, zgłasza ten fakt nauczycielowi, który ustala termin i formę dodatkowych konsultacji.
 9. Zaleca się ograniczenie liczby zadań domowych do niezbędnego minimum.
 10. Zachowane zostają przerwy międzylekcyjne.
 11. Sposoby monitorowania postępów uczniów, weryfikacji ich wiedzy i umiejętności, w tym informowania o postępach ucznia w nauce oraz uzyskanych przez niego ocenach:
  a) odsyłanie przez uczniów rozwiązań zadań wskazanych przez nauczyciela
  b) udzielanie przez nauczyciela informacji zwrotnej (ustnie lub pisemnie) o poprawności wykonanych ćwiczeń i zadań;
  c) wpisywanie ocen w dzienniku elektronicznym.
 12. Sposób dokumentowania przez nauczycieli realizacji zadań szkoły związanych z nauczaniem: wpisy dokonywane w dzienniku elektronicznym, gromadzenie przez nauczycieli wysyłanych materiałów (w wersji elektronicznej lub papierowej).
 13. Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie/rodzice mogą korzystać, udostępnia nauczyciel w opracowanym zakresie materiału lub podczas lekcji prowadzonej online.
 14. W pracy zdalnej nauczyciele uwzględniają różne potrzeby edukacyjne uczniów, w tym te wynikające z niepełnosprawności.
 15. Na terenie szkoły organizuje się zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania.
 16. Na terenie szkoły w miarę możliwości organizuje się zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla uczniów, którzy nie mają możliwości realizowania tych zajęć w miejscu zamieszkania.