REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOJAKA ROWEROWEGO


Regulamin korzystania ze stojaka rowerowego
w Szkole Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej

1. Stojak rowerowy jest przeznaczony wyłącznie dla rowerów uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 32 im. Jana III Sobieskiego w Bielsku-Białej. 

2. Użytkownik roweru we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia rowerów, jak również za rzeczy na nich pozostawione lub stanowiące ich wyposażenie.

4. Na szlakach komunikacyjnych na terenie Szkoły zabrania się jazdy rowerem. 


ROWERZYSTO - PAMIĘTAJ!

Rower musi być wyposażony w:

1. światło pozycyjne przednie o barwie białej lub żółtej selektywnej,
2. światło pozycyjne tylne barwy czerwonej,
3. światło odblaskowe tylne czerwone o kształcie innym niż trójkąt,
4. przynajmniej jeden sprawnie działający hamulec,
5. dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nie przeraźliwym dźwięku.

Kierującemu rowerem zabrania się:

1. jazdy obok innego uczestnika ruchu,
2. jazdy bez trzymania przynajmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach,
3. czepiania się innych pojazdów,
4. wjazdu na autostrady (oznaczone znakiem D-9), drogi ekspresowe (oznaczone znakiem D-7),
5. wjazdu na drogi na których jest postawiony znak B-9 “Zakaz wjazdu rowerów”, znak B-1 “Zakaz ruchu wszelkich pojazdów” lub znak B-2 “Zakaz wjazdu wszelkich pojazdów”.

Uczestnik ruchu drogowego jest zobowiązany stosować się do wszelkich przepisów ruchu drogowego, poleceń i sygnałów dawanych przez kierujących ruchem lub osoby uprawnione, sygnałów świetlnych, znaków drogowych w następującej kolejności:

1. Polecenia i sygnały dawane przez kierującego ruchem (policjant, żołnierz) lub osoby uprawnionej (dróżnik kolejowy),
2. Sygnały świetlne,
3. Znaki,
4. Normy zawarte w kodeksie drogowym.