Przejdź do treści Przejdź do menu

REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ PODCZAS PRZERW


Regulamin zachowania się podczas przerw międzylekcyjnych 
w Szkole Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej


1. Przerwa międzylekcyjna przeznaczona jest na odpoczynek, posiłek i korzystanie z toalety. 

2. Po dzwonku na przerwę uczeń za pozwoleniem nauczyciela powoli wychodzi na korytarz. 

3. Uczeń podporządkowuje się poleceniom nauczyciela dyżurującego i innych pracowników szkoły.

4. Uczeń zobowiązany jest do przebywania podczas przerwy w rejonie sali, w której będzie miał lekcje.

5. Czas przerwy uczeń spędza w sposób sprzyjający relaksowi i odprężeniu. W szczególności zabrania się w tym czasie: 
- biegania, 
- hałasowania (krzyki, piski, gwizdy), 
- stosowania agresji fizycznej i psychicznej (popychanie, kopanie, bicie, podstawianie nóg, skakanie przezywanie, obrażanie, wyzywanie itp.), 
- grania w zabronione przez nauczyciela gry i zabawy, 
- siadania na podłodze, parapetach, wychylania się przez okno, otwierania okien, 
- śmiecenia, niszczenia mienia szkolnego, w tym lamperii olejnych na ścianach, 
- rzucania przedmiotami. 

6. W toaletach wolno wyłącznie spełniać potrzeby fizjologiczne, a po bezzwłocznym umyciu rąk należy natychmiast opuścić pomieszczenie. 

7. O problemach, konfliktach, sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczeń natychmiast powiadamia nauczyciela dyżurującego. 

8. Po dzwonku na lekcję uczeń ustawia się w parę przed wyznaczoną salą lekcyjną i oczekuje w ciszy i spokoju na nauczyciela. 

9. Podczas przerwy w ogrodzie szkolnym dodatkowo obowiązują następujące zasady: 
- wyjście na zewnątrz jest obowiązkowe (nikt nie zostaje w budynku szkoły), 
- podczas przerwy można korzystać tylko z toalety znajdującej się na parterze przy schodach (uczeń informuje nauczyciela o wyjściu i powrocie z toalety), 
- podczas przerwy należy przebywać w wyznaczonych rejonach, 
- nie wolno wychodzić poza teren szkoły. 

10. Za niewywiązanie się z zasad regulaminu uczeń otrzymuje ujemne punkty zgodnie z punktowym systemem oceniania zachowania.