SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI


SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI
ROK SZKOLNY 2018/2019


CELE:

- wspomaganie rozwoju ucznia zdolnego;
- umożliwienie uzyskania wiedzy wykraczającej poza program nauczania w szkole podstawowej;
- kształtowanie twórczego myślenia oraz kreatywności;
- rozwijanie zainteresowań i motywowanie uczniów do pracy.

ZADANIA LIDERA ZDOLNOŚCI:

- wspieranie nauczycieli w pracy z uczniami uzdolnionymi;
- pomoc rodzicom w zaplanowaniu sposobu rozwijania uzdolnienia u dziecka;
- pomoc uczniom w wyborze zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do ich uzdolnień;
- opracowanie Szkolnego Systemu Wspierania Zdolności;
- organizowanie Dnia Promocji Talentów;
- eksponowanie informacji o sukcesach uczniów na stronie internetowej szkoły, w szkolnym czasopiśmie, na profilu szkoły w portalu społecznościowym Facebook oraz na gazetce ściennej Szkoły Odkrywców Talentów.

 SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA SYSTEMU:

- strona internetowa szkoły.

OBSZAR DZIAŁANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI
IDENTYFIKACJA UCZNIA ZDOLNEGO - zapoznanie się z osiągnięciami uczniów 
w poprzednim etapie edukacyjnym
wychowawcy klas III 
wszyscy nauczyciele
- przeprowadzanie diagnozy poziomu wiedzy i umiejętności uczniów wszyscy nauczyciele
- obserwacja uczniów na lekcji wszyscy nauczyciele
- wymiana informacji o uczniach między nauczycielami wszyscy nauczyciele
- rozmowy nauczycieli z rodzicami uczniów wszyscy nauczyciele
INDYWIDUALIZACJA PRACY NA LEKCJI - realizowanie programu „Wyprawa 
po skarb”
nauczyciele klas I – III
- zachęcenie do przygotowywania prezentacji uczniowskich wszyscy nauczyciele
- zachęcanie uczniów do sięgania 
po publikacje popularno-naukowe
wszyscy nauczyciele
- przygotowywanie trudniejszych, dodatkowych zadań, prac domowych, zadań długoterminowych wszyscy nauczyciele
- zachęcanie uczniów do samodzielnej pracy nad zagadnieniami wykraczającymi poza program nauczania wszyscy nauczyciele
- realizacja zadań o charakterze interdyscyplinarnym wszyscy nauczyciele
SPOSOBY PRACY 
Z UCZNIEM ZDOLNYM
- przydział kół zainteresowań dyrektor
- prowadzenie kół zainteresowań wszyscy nauczyciele
- organizowanie konsultacjigrupowych lub indywidualnych wszyscy nauczyciele
- przygotowywanie uczniów 
do konkursów międzyszkolnych
wszyscy nauczyciele
- wykorzystywanie podczas lekcji technologii informacyjnej wszyscy nauczyciele
- wycieczki i wyjścia edukacyjne wychowawcy
- organizacja Festiwalu Naukowego 
i Ligi Zadaniowej
Ewa Szering
- organizacja Dnia Promocji Talentów Iwona Golec
- realizacja metodycznych innowacji pedagogicznych autorzy innowacji
MOTYWOWANIE UCZNIA ZDOLNEGO DO ROZWOJU - eksponowanie informacji o sukcesach uczniów na stronie internetowej szkoły, 
w szkolnym czasopiśmie oraz na gazetce ściennej Szkoły Odkrywców Talentów
Grzegorz Wójtowicz
Anna Sądej
Iwona Golec
- wyróżnianie nietypowych, oryginalnych rozwiązań dyrektor
wszyscy nauczyciele
Monika Korowaj
- formułowanie wniosków o stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wychowawcy
- przyznawanie stypendiów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe dyrektor
- listy gratulacyjne dla rodziców dyrektor
wychowawcy
KSZTAŁTOWANIE OSOBOWOŚCI, TWÓRCZOŚCI 
I KREATYWNOŚCI
- organizowanie pomocy koleżeńskiej, pomoc w nauce uczniom z problemami 
w nauce
wychowawcy
- zachęcanie do działań społecznych, charytatywnych Monika Korowaj
Magdalena Hanus
wychowawcy
- zachęcanie uczniów do rozwiązywania sytuacji problemowych wszyscy nauczyciele
- stosowanie podczas lekcji metod aktywizujących wszyscy nauczyciele